Handreiking Watertoets : waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten : bestuurlijke notitie watertoets

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

2001

De watertoets is een instrument waarmee plannen worden getoetst op de mate waarin zij rekening houden met het beleid om het water in Nederland meer ruimte te geven.

42 p.
bijl., tab.