Handreiking Administratieve Onteigeningsprocedure

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Corporate Dienst (RWS, CD)
Utrecht : RWS, CD
16-01-2016

Deze handreiking beschrijft in hoofdlijnen het verloop van de administratieve onteigeningsprocedure op grond van de titels II, IIa en IIc (verder tezamen aangeduid als: titels II) en van titel IV van de onteigeningswet. Tevens bevat deze handreiking een uiteenzetting van de wijze waarop de Kroon een verzoek om onteigening inhoudelijk beoordeelt.Deze handreiking is bedoeld voor instanties (gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, openbare lichamen en ProRail), die zich met verzoeken om onteigening op grond van de bovengenoemde onteigeningstitels tot de Kroon willen wenden.

57 p.
Definitief
RWS Bedrijfsinformatie