Handleiding risicobepalingsmethodiek en doorrekenen maatregelen : versie 2.0 : Veiligheid Vervoer over Water - deelproject

AEA Technology Netherlands, S.M. Geervliet
Den Haag : AEA
1995

Een eindproduct van het project Veiligheid Vervoer over Water (VVoW) is het Risico-Effect Model (REM), dat tot doel heeft: het bepalen van het risico van vervoer over water ; het bepalen van effecten van maatregelen op het risico ; het bepalen van andere effecten van maatregelen, zoals kosten en economische effecten. Besproken worden enkele REM modules, die betrekking hebben op ongevalskansen, de effecten van een ongeval, en de risico's die aan een ongeval verbonden zijn. De REM onderdelen zijn gemodelleerd in het Verkeers- en Ongevalsmodel (V&O) en in WRAK III.

58, (35) p.
ill.
Met lit. opg.
Rapport AEA/RWS/18495015
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)