Handleiding homogeniseren

Adviesbureau Transpute
Rotterdam
1993

Na een beknopte beschrijving van de verkeersbeheersingsmaatregel "homogeniseren" wordt bekeken op welke wijze toepassing van deze maatregel samenhangt met andere verkeersbeheersingsmaatregelen. Vervolgens worden de ervaringen met homogeniseren beschreven, alsmede de effecten ervan, waar mogelijk uitgesplitst naar effecten voor bereikbaarheid, verkeersveiligheid en milieu. Daarna komen de civieltechnische en verkeerstechnische ontwerpcriteria aan bod, inclusief de regeltechnische aspecten en onderhoudsaspecten. Ook worden besproken: de kosten en baten van homogeniseren, het onderzoek voorafgaand aan een homogeniseringstoepassing en de inspectie van het functioneren van de maatregel na invoering ervan, de juridische en organisatorische aspecten van homogeniseren, en tot slot de relevante standaarden (bestek en applicatiesoftware).

31 p.
ill. ; 30 cm
Met lit. opg. - Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, RWS, AVV. - Projectbegeleiding M. Muste, S. Smulders