Groene Hart beschermd? : vervolgonderzoek naar de kwaliteit en handhaving van bestemmingsplannen in het Noord-Hollandse en Utrechtse deel van het Groene Hart

Ministerie VROM. VROM-Inspectie. Regio Noord-West
VROM-Inspectie, Regio Noord-West
2006

Uit het onderzoek blijkt dat de resultaten tussen de drie Groene Hart provincies verschillen, maar dat de problematiek in grote lijnen vergelijkbaar is. De actualiteit van de bestemmingsplannen is de afgelopen jaren verbeterd, maar nog niet optimaal. De inhoud en de wijze waarop bestemmingsplannen in de praktijk worden gehanteerd, bieden nog onvoldoende garanties voor een adequate bescherming tegen ongewenste bebouwing en ongewenste vormen van gebruik in het Groene Hart. De laatste jaren vindt verbetering van het toezicht plaats en lijken de gemeenten de handhaving serieus op te gaan pakken. Het daadwerkelijk handhavend optreden tegen overtredingen komt echter maar langzaam van de grond.

Met samenvatting.
24 p.