Figuren en tabellen behorende bij het rapport Macrozoöbenthosmonitoring in de zoute Rijkswateren, 2020 : Delta (Grevelingen, Oosterschelde en Westerschelde) [RWS Rapportendatabank]

Son, L. van, Leewis, L., Haaren, T. van ; Eurofins AquaSense
Amsterdam : Eurofins AquaSense
12-05-2022

Deze rapportage is onderdeel van het project MWTL Macrozoöbenthos perceel 2: DeltaDe rapportage bevat de volgende onderdelen:

Natura 2000 
De BEQ12 beoordeling van de litorale monsters
Kengetallen: Per waterlichaam en ecotooptype: gemiddeld aantal taxa, totaal aantal soorten (gecorrigeerd voor hogere niveau's (genera, etc.)), gemiddeld aantal soorten, gemiddelde biodiversiteits indices (Margalef, Shannon & Wiener), gemiddelde dichtheid per soortgroep en totaal, gemiddelde biomassa per soortgroep en totaal
Kengetallen trends: Trend in de jaren van: Dichtheid, Biomassa en de Shannon en Wiener index
Trends per soortgroep: Trend in de jaren van het verloop van de verschillende soortgroepen
Verdwenen en nieuwe soorten exoten per waterlichaam
Ruimtelijke trends van dichtheden, biomassa's, biodiversiteits indices en aantal soorten per waterlichaam (per seizoen)

 
 

+ Rapport, zie RWS Rapportendatabank: https://puc.overheid.nl/doc/PUC_716721_31
Excel-bestand
tab.
In opdracht van Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Projectnr.: J00002877
Zaaknr.: 31155388