Factsheet Aanpak verspreid liggende kassen [elektronische versie] : tien gebiedsgerichte projecten

Ministerie VROM
Ministerie van VROM
2010

Aandacht voor tien glassaneringsprojecten die met financiële ondersteuning van het Rijk versneld kunnen worden

uitgevoerd. Het gaat om tien miljoen euro en de projecten dragen gezamenlijk voor meer dan de helft bij aan de Rijksdoelstelling om in 2011 200 hectare aan verspreid liggende kassen in landschappelijk waardevolle gebieden te hebben opgeruimd.

4 p.
VROM 0153