Evaluatie pilot rivierhout : effecten op vis, macrofauna en bodem (2014-2016)

Bureau Waardenburg, Liefveld, W.M., M. Dorenbosch, N. van Kessel & A.G. Klink
[S.l.] : Bureau Waardenburg
06-10-2017

Rijkswaterstaat heeft als pilotproject bomen onder water verankerd op verschillende plaatsen in de Rijntakken. Doel van de pilot is om te onderzoeken of deze maatregel een bijdrage kan leveren aan de doelen voor de Kaderrichtlijn Water en wat hierbij de sturende factoren zijn. Dit rapport geeft een samenvatting van de monitoringsresultaten van deze pilot over de periode 2014-2016.

98 p.
ill., bijl.
in opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS-ON)
Referentie opdrachtgever: overeenkomst 31117726
Projectnummer 16-053
(Rapportnummer 17-115)