Eindrapport evaluatie invoering T-rijbewijs

N. Hukker ; Royal HaskoningDHV
Amersfoort : Royal HaskoningDHV
11-04-2018

Op 1 juli 2015 is het T-rijbewijs ingevoerd voor bestuurders van land- en bosbouwtrekkers (LBT) en van motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS). De invoering van het T-rijbewijs is de afgelopen jaren gemonitord en geëvalueerd. De evaluatie kent twee centrale vraagstellingen: In hoeverre is aannemelijk te maken dat invoering van het T-rijbewijs en de daaruit voortvloeiende prestaties van kandidaten, instructeurs en examinatoren, en van betrokken organisaties bijdragen aan de verkeersveiligheid? Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om aansluiting van rijopleiding en rijexamen, het uitvoeringsproces en de doeltreffendheid van het T-rijbewijs te optimaliseren? De evaluatie bestaat uit twee onderdelen: een nulmeting en monitoringsdeel. Tijdens de nulmeting is de uitgangssituatie en het proces van invoering in beeld gebracht. Voor het tweede deel van het onderzoek is gedurende de looptijd van de evaluatie tweemaal (in 2016 en 2017) gepeild hoe de implementatie van het T-rijbewijs verloopt. Dit eindrapport beschrijft de bevindingen uit de gehele periode van onderzoek. Via een aantal evaluatiestappen bekijken we in hoeverre met de invoering van het T-rijbewijs aan de voorwaarden is voldaan om een verbetering van de verkeersveiligheid te realiseren. In het kort: Evaluatie probleemdiagnose: Het gedrag dat veranderd moet worden om de verkeersveiligheid te verbeteren (h3) Evaluatie plan: De mate waarin de aanpak T-rijbewijs daarvoor geschikt is en een verschil maakt met de uitgangssituatie (h4) Evaluatie uitvoeringsproces: De implementatie in de praktijk van invoering en uitvoering (h5,6,7,8) Evaluatie effecten: De mate waarin de rijbewijsplicht leidt tot de gewenste verbetering van de rijbekwaamheid en de te verwachten effecten hiervan op het verkeersveilige rijgedrag (conclusie)

103 p.
Referentie: T&PBD7969R001F0.2
Projectnummer: BD7969
Versie: 0.2/Finale versie
in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)