Eigenschappen en gedrag van fosfaat in sedimenten

A.H.M. Hieltjes, Technische Hogeschool Twente, Afdeling der Chemische Technologie
[S.l.] : TH
1980

Onderzoek naar de in ondiepe meren optredende fysische, chemische en biologische processen en hun onderlinge samenhang in relatie tot de mogelijke nalevering van fosfaat door de onderwaterbodem, in het kader van de eutrofiëring van het Brielse Meer.

Ongepag.
ill. ; 21 cm
Projectno. 105. - Onderzoek in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst, Hoofdafdeling Milieu en Inrichting (RWS, DD)