Een structuurplan voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1960

Het structuurplan geeft een beeld van de verhouding van de verschillende, veranderlijke onderdelen van het plan t.o.v. elkaar. Elk ontwerp hiervoor berust op feitelijke gegevens en op verkenningen in de toekomst door middel van prognoses, die behalve op de natuurlijke achtergrond, betrekking hebben op de verdeling van de bevolking en de uitoefening van haar activiteiten. Een analyse van die gegevens en prognoses gaat aan het ontwerp vooraf. De verantwoording van de visie die aan het ontwerp ten grondslag ligt, wordt weergegeven in de bijdragen "Naar een open plan" en een verkenning naar het toekomstige verkeer door de Zuidelijke Polders. Achtereenvolgens worden behandeld: De uitgangspunten voor het structuurplan, het verband met het omringende land, het communicatienet, de structurele indeling van de polders, de waterhuishouding en het landschap.

21 p.
3 bijl.
(Nota / ZZW ; 265) ; 265/8/60-versie