Een analyse van de problematiek in aquatisch milieu : synthetische pyrethroïden : bifenthrin, cyfluthrin, cypermethrin, deltamethrin, esfenvaleraat, fenpropathrin, permethrin

H.G.K. Teunissen-Ordelman, S.M. Schrap, P.C.M. van Noort, M.A. Beek, R. Faasen, J.M. van Steenwijk en P.C.M. Frintrop, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
1996

In deze studie is de meest recente informatie over zeven synthetische pyrethroïden gebundeld. Er is een analyse gemaakt van de problemen die deze stoffen in het aquatische milieu veroorzaken. Daarnaast zijn de beleidsdoelen uit de derde Nota waterhuishouding, Evaluatienota Water en het Meerjarenplan Gewasbescherming met betrekking tot deze stoffen getoetst.

122, (35) p.
fig., tab.
Watersysteemverkenningen 1996. - Nota nr. 96.057. - Met Engelse samenvatting. - Met lit.opg.
ISBN 9036950333