Dynamisch kustbeheer : midden en oostelijk Terschelling : een advies over het beheer van de kustzone van paal 8 tot paal 26 op Terschelling

Provinciaal Overlegorgaan Kust (POK) Fryslân, Projectgroep Terschelling
[S.l.] : [s.n.]
1998

Het advies over het beheer bevat een streefbeeld waar natuurlijke processen in het duingebied vrij spel kunnen hebben, binnen bepaalde randvoorwaarden Grotere dynamiek in de kustzone van Terschelling wordt (in de gekozen planperiode van 10 jaar) verkregen door: -het vrijwel achterwege laten van het onderhoud aan de zeereep (dat nu al zeer extensief is); -het tijdelijk activeren van doorstuiving van zand in de zeereep tussen Hoorn en Oosterend; -het flexibel omgaan met het handhaven van de basiskustlijn (vooral langs de Boschplaat); het lokaal grootschalig begrazen en plaggen van het duingebied.

26 p.
foto's, graf.
Met lit. opg.