De mogelijkheden van samengestelde drainage in de IJsselmeerpolders

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door F.C. Zuidema
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1966

De vraag doet zich voor of het technisch uitvoerbaar en zo ja economisch verantwoord is om de sloten te laten vervallen en de zuigdrains te laten uitmonden in een buisleiding (hoofddrain). Als eerste punt van onderzoek is een berekening opgezet over de totale kosten per ha van een hoofddrain. De berekeningsmethoden worden besproken, terwijl de resultaten van de berekeningen verzameld worden weergegeven. Ingegaan wordt op de in het buizensysteem optredende energieverliezen die van grote invloed blijken te zijn op de kosten per ha. Naast de vergelijking van de kosten van een enkelvoudig met die van een samengesteld ontwateringssysteem worden ook andere voor- en nadelen van samengestelde drainage vergeleken. Berekend worden de totale kosten per ha bij een enkelvoudig en een samengesteld ontwateringsstelsel.

II, 52 p.
fig., tab.
bijl.
(Flevo-Bericht ; A no. 51)
Lit. opg.