De bodemgesteldheid van de Noordoostpolder

door A.J. Wiggers, met medewerking van F.H. de Jong en K. Spanjer Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie van de Wieringermeer (IJsselmeerpolders)
Zwolle : Tjeenk Willink
1962

Beschrijft de methodiek en de uitvoering van de kartering en de bemonstering. Geeft een algemeen geologisch overzicht van de wording van het Noordoostpoldergebied. Behandelt de afzonderlijke sedimenten en hun eigenschappen, en de bodemclassificatie van de gronden in de Noordoostpolder, zoals deze tijdens het onderzoek van de jonge gronden in de IJsselmeerpolders is ontwikkeld. Geeft een toelichting op de bodemkundige code- en profielenkaart, en de bouwvoorkaart en de bodemkaart. Bespreekt de stortgronden, vloeigronden, tochtwallen en zanddepots. Behandelt de grondwaterverbetering door diepploegen en ondergrondbewerking. Vermeldt enkele gegevens over het humusgehalte, het stikstofgehalte, het kaligehalte en het fosfaatgehalte van de jonge afzettingen.

139 p.
bijl., fig., krt., tab.
(Van zee tot land ; 33)
Met een samenvatting in het Engels
Met lit. opg.

Bijlagen