De afmetingen van het Oostvaardersdiep en van de spuisluizen van de Houtribsluizen

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat , Rijkswaterstaat], Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1956

Nagegaan wordt aan welke waterloopkundige eisen de profielen van het kanaal en de sluizen moeten voldoen. Het is nodig om aan het noordoostelijke einde van het kanaal een scheiding aan te brengen in de vorm van uitwateringssluizen, de Houtribsluizen.

20 p.
bijl., graf., krt., tab.
(Nota / ZZW ; 247)