Bevolkingsprognose Dronten 1985 : resultaten en berekeningswijze

Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, door W. van Woerkom
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1985

Het rapport bevat een gedetailleerde prognose van de inwonertallen en de leeftijdsopbouw van de gemeente Dronten. De prognose heeft betrekking op de periode 1985 t/m 1999. Naast de bevolkingsomvang en -samenstelling en gegevens die hiermee rechtstreeks te maken hebben, zoals geboorte-, sterfte- en migratiecijfers, zijn ook afgeleide gegevens, zoals de beroepsbevolking en de schoolgaande bevolking, opgenomen. De bevolkingsomvang bedraagt volgens deze prognose ultimo 1989 ruim 25.000 en ultimo 1999 bijna 32.000 inwoners. De veronderstelde woningproduktie, van grote invloed op de uitkomsten, bedraagt 300 woningen per jaar gedurende de gehele periode (behalve in 1985 minder en in 1986 en 1987 iets meer). De (berekende) gemiddelde woningbezetting neemt geleidelijk af van 3.14 in 1985 tot circa 2.90 aan het begin van de negentiger jaren en vervolgens tot circa 2.80 aan het eind van de negentiger jaren.

59 p.
bijl., fig., tab.
Met lit.opg.
(RIJP-rapport ; 1985-42 Bco)