Besluit van 21 april 2008 tot uitvoering van de Wet ruimtelijke ordening (Besluit ruimtelijke ordening) : Bro 2008

Minister van VROM
sdu uitgevers
2008

De in het Bro gestelde regels kunnen globaal worden ingedeeld in regels die betrekking hebben op de digitalisering van ruimtelijke plannen en besluiten, regels die betrekking hebben op de inhoud en vormgeving van bestemmingsplannen en regels die betrekking hebben op procedures. Het doel van deze regels is het bewerkstelligen van uniformering en standaardisering, zodat voor het gehele land helderheid en rechtszekerheid wordt gecreëerd.

Kopie.
85 p.
ISSN: 0920-2064
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden