Beschouwing over de bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1983 in de vakken 15, 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen

D. de Looff, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Adviesdienst Vlissingen
Vlissingen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)
1984

In de voorliggende nota wordt een overzicht gegeven van de in de periode 1981-1983 in de vakken 15, 16 en 43/44 opgetreden bodemveranderingen. Dit op basis van de gegevens van de in 1981 en 1983 in de bewuste vakken verrichte rivierlodingen. Opmerkelijke diepteveranderingen zijn in het betreffende gebied - afgezien van de door baggerwerken verdiepte vaargeulen - niet opgetreden. In het door baggerwerken verdiepte Scheur (hoofdvaarwater) nam de minste beschikbare vaardiepte toe van NAP -140 dm in 1981 tot NAP -151 dm (gllws -126 dm) in 1983.

20 p.
tab.
Nota WWKZ-84.V012
Digitaal document 610 Kb