Aanvulling Milieu-effectrapport Westerschelde Container Terminal

Zeeland Seaports
[Vlissingen] : Zeeland Seaports
2002

In de inspraak wordt vaak om verduidelijking gevraagd over gevolgen van de (toekomstige) status van de Kaloot als Vogel- en Habitatrichtlijngebied. Daarbij wordt onder andere gewezen op het conform deze richtlijnen doorlopen van een aantal stappen. Ook de Commissie M.E.R. vraagt op een aantal punten verduidelijking, onder meer met betrekking tot de vergelijking van het voorkeursalternatief en het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA). De Vogel- en Habitatrichtlijn en de consequenties die dat heeft voor het project Westerschelde Container Terminal worden in de volledig herziene deelstudie natuur en ecologie (bijlage 2) nader besproken. De vier stappen uit de richtlijn worden in dit rapport doorlopen zoals ze ook worden genoemd in het MER.

53 p.
bijl., ill.